ΙΣΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ

Επέκταση των Περιφερειακών και Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4604/2019, κάθε Περιφέρεια οφείλει να συγκροτήσει Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με απόφαση του/της Περιφερειάρχη. Παράλληλα με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, νέο άρθρο 70Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» (ΔΕΠΙΣ), καθώς η σύστασή της σε όλους του Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, αναπτύχθηκε γύρω από πολλούς διαφορετικούς άξονες, με χρηματοδοτικά εργαλεία και σκοπό να αντιμετωπίσει μία σειρά από παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, ξεκινώντας με τη βία κατά των γυναικών.

Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας

Ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας» σκοπό έχει τη διάδοση των εκδηλώσεων/δράσεων των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των Επιτροπών Ισότητας Φύλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς όλους τους πολίτες και τους φορείς – Διαδικτυακός κόμβος επικοινωνίας και πληροφόρησης.